Projekty a úspěchy

Aktivity INOPARKu mají přímou vazbu na strategický cíl Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky „A. Zvýšení inovační výkonnosti firem“ specifický cíl A01 „Posílení inovační výkonnosti stávajících firem a reakce na průmyslovou transformaci, technologické a společenské změny“/ A03 „Zlepšení fungování inovačních ekosystémů na národní i regionální úrovni“.

Primárním cílem INOPARKu je podporovat základní a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřené na realizaci zejména nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Vědeckotechnický park INOPARK podporuje inovační infrastrukturu pro zavedené, ale i nově vznikající inovační firmy a subjekty. Zaměřuje se také na činnosti a rozvoj podnikatelského inkubátoru.

Podporujeme podnikání malých a středních podniků v regionu, ČR, zahraničí a v Evropě, snažíme se o představení nejlepší podnikatelské strategie a postupu, zvyšujeme povědomí o přidané hodnotě podnikání a povzbuzujeme a inspirujeme potenciální podnikatele.

 • Podpora podnikatelského ducha: – Na regionální nebo místní úrovni se zaměřujeme na podporu podnikatelského myšlení, zejména mezi zájmovými subjekty a podniky.
 • Podpora digitální transformace – U MSP podporujeme digitální transformaci podniků, která jim umožňují vyvíjet, uvádět na trh a využívat digitální technologie, produkty a služby jakéhokoli druhu.
 • Zlepšení podnikatelského prostředí a podpora internacionalizace podnikání – Snažíme se u MSP o inovativní politiku a iniciativu na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni, které činí z ČR, Evropy nejatraktivnější místo pro zahájení podnikání, jeho provoz, růst a rozšiřování na jednotném trhu.
 • Podpora udržitelné transformace – Pomáháme u MSP s podporou udržitelné transformace a environmentálních aspektů, jako např. oběhové hospodářství, klimatická neutralita, čistá energie, účinné nakládání se zdroji nebo biologická rozmanitost, mimo jiné prostřednictvím udržitelného rozvoje dovednosti a vyhledávání partnerů i financování.
 • Zodpovědné a otevřené podnikání: – Oceňujeme iniciativu státních orgánů nebo partnerství veřejného a soukromého sektoru na národní, regionální nebo místní úrovni, které podporují sociální odpovědnost malých a středních podniků.
 • Vědeckotechnický park nabízí kancelářské prostory, laboratoře a zařízení, které jsou dostupné pro MSP za příznivých podmínek. Tím pomáhá firmám snížit náklady na začátku a získat přístup k technickým zdrojům a infrastruktuře.
 • Park nabízí přehled možné finanční podpory formou dotací, grantů nebo investičního kapitálu pro inovační projekty MSP. Tato podpora může pomoci k pokrytí nákladů na výzkum, vývoj a komercializaci nových produktů a služeb.
 • Vědeckotechnický park může nabídnout i mentorství a odborné poradenství od zkušených odborníků v oblasti podnikání, inovací a technologie.
 • Můžou se zde konat a pořádat školení, workshopy a semináře zaměřené na různé aspekty podnikání, inovací a technologického rozvoje. MSP tak mohou rozvíjet své dovednosti a znalosti.
 • Vědeckotechnický park má funkci střediska pro spolupráci mezi různými firmami, výzkumnými institucemi a univerzitami. MSP mohou tímto způsobem nalézt potenciální partnery, zákazníky a dodavatele.
 • Park může být do jisté míry také pro MSP podpůrnou platformou pro propagaci jejich produktů a služeb a vytvoření marketingových strategií.

HARMONOGRAMY VÝZEV

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2020

23.1.2020 – OP PIK_Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP PIK_Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost přináší v dotačním období 2014 – 2020 možnost získat dotaci ve čtyřech oblastech podpory:

Prioritní osa 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje
Prioritní osa 2 – Podpora podnikání malých a středních firem
Prioritní osa 3 – Efektivnější nakládání energií
Prioritní osa 4 – Rozvoj informačních a komunikačních technologií

https://www.oppik.cz/dotacni-programy

Rok 2019

17. 7. 2019-  MPO _OP PIK Harmonogram výzev 

Odkaz:  https://www.agentura-api.org/cs/op-pik-obecne/

Harmonogram naleznete také zde: op-pik-harmonogram-vyzev-2019-červenec-2019.xlsx

24. 4. 2019-  MPO _OP PIK Harmonogram výzev 

Odkaz:  https://www.agentura-api.org/op-pik-obecne/

Harmonogram naleznete také zde: OP-PIK_Harmonogram-výzev-2019-březen.xlsx

24. 4. 2019- VaVaI

Ministerstvo obrany připravuje Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU“.

Hlavním cílem programu je zajištění obranyschopnosti země a dosažení deklarovaných politicko-vojenských ambicí ČR formou rozvoje schopností OS a složek MO.

V rámci Programu, jehož trvání je vymezeno na období 2020 až 2026, bude poskytnuta účelová podpora projektům obranného výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) z výdajů na VaVaI Ministerstva obrany (MO).

24. 4. 2019 – Obsazenost areálu 

100 % obsazenost INOPARKU. Zdvořile upozorňujeme zájemce o zasídlení do INOPARKU, že v současné době je INOPARK 100 % obsazen. Pro potenciální zájemce o zasídlení je pořadník.

S ohledem na obsazenost stávajícího VTP a zájem ze strany dalších společností se rozhoduje o jeho rozšíření.