GDPR

GDPR PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


/Společnost MINAS INNOVATION PARK s.r.o. tímto seznamuje své klienty se zásadami zpracování jejich osobních údajů/

ÚVODNÍ INFORMACE
Správce osobních údajů: Společnost MINAS INNOVATION PARK s.r.o. se sídlem Zerzavice 2146, 686 01 Staré Město zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 92934 (dále je „Správce“ nebo „INNOPARK“)
Kontaktní údaje Správce: cerna@marlin.eu

Adresa pro doručování: MINAS INNOVATION PARK s.r.o. se sídlem Zerzavice 2146, 686 01 Staré Město
Adresa elektronické pošty: info@inopark.cz, telefon +420 773 300 990.

SPOLEČNOST NEJMENOVALA POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
__________________________________________________________________________________

Článek 1
PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1 „Správce“ zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES -Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána a dále právními předpisy s vnitrostátní úpravou.
Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a společností MINAS INNOVATION PARK s.r.o. nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy ve smyslu Čl. 6 EU, obecného nařízení o ochraně osobních údajů „Zákonnost zpracování“, odst. 1 písm. b) GDPR.
V případě vzniku smluvního vztahu je „Správce“ oprávněn svým klientům zasílat obchodní sdělení související s nabízenými službami z důvodu realizace oprávněných zájmů společnosti MINAS INNOVATION PARK s.r.o. po dobu omezeného přímého marketingu. Správce tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožnuje kdykoli odběr novinek - informativních sdělení odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování.


Z důvodu realizace oprávněného zájmu, jakož i plnění smluvní povinnosti, „Správce“ zpracovává osobní údaje klientů za účelem přímého marketingu /zaměření na oslovení pečlivě vybraných (konkrétních) zákazníků, jehož cílem je získat okamžitou odezvu a budovat dlouhotrvající vztahy s klienty/ a to v mezích přímého legitimního očekávání.

Článek 2
IDENTIFIKACE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
2.1 Plnění smluvních povinností - zpracovány jsou osobní údaje ke smlouvám (pouze nezbytná data a informace, které klienti sami poskytnou a které jsou součástí nezbytnosti předmětu smluv).

Článek 3
OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1 „Správce“ se zavazuje, že přijme s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody subjekty údajů vhodná technická a organizační opatření, aby vyloučil možnost neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, zejména
a) zaváže své zaměstnance a další osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje k mlčenlivosti a poučí je o jejich dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat, aby nedošlo k porušení zabezpečení; b) bude osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech; c) osobní údaje v elektronické podobě bude uchovávat na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověření zaměstnanci na základě přístupových kódů či hesel; d) zajistí dálkový přenos osobních údajů buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné
sítě, nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích. e) bude osobní údaje pravidelně zálohovat

Správce: MINAS INNOVATION PARK s.r.o. Vypracoval: Marek Červinka - jednatel 25. května 2018